Harjuntie 37, 29790 Tuorila

 

24.05.2018 Tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä
Jukka Pursiala Oy ( Y-tunnus 1092457-3 )
Harjuntie 37,29790 Tuorila
lvipursiala@icloud.com

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Sonja Pursiala, Harjuntie 37,29790 Tuorila
lvipursiala@icloud.com

Kotisivujemme kautta kerättyjä henkilökohtaisia tietoja käytetään joko sopimuksen laatimiseen ja yhteydenottosi käsittelyyn.


Rekisterin nimi
Jukka Pursiala Oy:n asiakasrekisteri


Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
-asiakassuhteen ylläpito
-asiakkaan toimeksianto
-tilausten käsittely ja toimitus
-laskutus ja maksuliikenne
-palveluiden tuottaminen


Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää pääasiallisesti asiakkaan itsensä antamia tietoja sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten esim. kaupparekisteristä


Rekisteri voi sisältää mm.seuraavia asiakastietoja
-Henkilön nimi ja osoite
-Yrityksen nimi ja tunnus
-Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
-Laskutus ja pankkiyhteystiedot
-Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan antamat tiedot
-Tiedot ostetuista tuotteista ja töistä


Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa.
Kirjanpitolain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.


Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään, tai yhteistyökumppaneiltamme työtilauksen yhteydessä.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan ja Jukka Pursiala Oy:n yhteistyökumppaneille asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palveluiden toimittamiseksi. Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa.


Rekisterin suojaus
Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Tietojärjestelmä ja tiedostot ovat suojattu käytössä olevilla palomuurilla ja muilla teknisillä suojausmenetelmillä. Tietoja käsitellään luottamuksellisina. Henkilötietoja käsittelevät vain Jukka Pursiala Oy:n työntekijät siltä osin mitä työtehtävät sitä vaativat.


Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti allekirjoitettuna yllämainittuun osoitteeseen.
-oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot
-oikeus tietojen oikaisemiseen
-oikeus vastustaa käsittelyä
-oikeus peruuttaa suostumus (voit esim. peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
-oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille
-poisto-oikeus


Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista jos tietojen käsittely ei ole tarpeen ja mikäli yrityksellämme ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä.
Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena
Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.